รายละเอียดหนังสือ
สอนเขียนแผนบูรณาการบนฐานเด็กเป็นสำคัญ
ผู้แต่ง : พิมพิมธ์ เดชะคุปต์
สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 371.102
เลขเรียกหนังสือ : 371.102 พ-ส
เลขผู้แต่ง: พ-ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
พเยาว์ ยินดีสุข
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 148
ลักษณะหนังสือ: 21 ซม.
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 160
เลข ISBN: 9789743654701
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ: หลักสูตรและการสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ -- กระบวนการออกแบบย้อนกลับ -- วิธีและเทคนิคการสอน -- หลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ -- กรณีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
131414ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง
231413ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง
312218ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ระบบการเรียนการสอน - - การออกแบบ
2แผนการสอน
3การศึกษา - - หลักสูตร
4การสอน - - เทคนิค
5การออกแบบย้อนกลับ