ข้อแนะนำการใช้ห้องสมุด

ระเบียบของห้องสมุด

มีข้อกำหนด  ดังนี้

เวลาทำการ

- วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 06.30 - 16.30 น.

 

การใช้บริการห้องสมุด

  1. เวลาให้บริการยืม-คืน เวลาทำการ 06.30-16.30 น.
  2. นักเรียน ครูและบุคลากรเเจ้งความประสงค์ขอยืมทรัพยากรสารนิเทศจากเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
  3. หนังสือที่ยืมได้  ได้เเก่ หนังสือทั่วไป หนังสือคู่มือ นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กเเละเยาวชน
  4. หนังสือที่ไม่สามารถยืมได้  ได้เเก่ วารสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพ์
  5. การยืมหนังสือ นักเรียนยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม เเละต้องเป็นหนังสือไม่ซ้ำกัน ยืมได้นาน 7 วัน
  6. วารสาร/หนังสือพิมพ์ ยืมได้เฉพาะฉบับล่วงเวลาเพื่อนำไปถ่ายเอกสาร ครั้งละ 2 ฉ.
  7. สื่อมัลติมีเดีย  และแผ่นซีดี  ยืมได้ครั้งละ 1 เรื่องนาน 2 วัน
  8. หนังสืออ้างอิง ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด กรณีที่จะนำไปถ่ายเอกสาร ต้องติดต่อบรรณารักษ์ ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม และส่งคืนภายในวันที่ยืมก่อนห้องสมุดปิดทำการ